Rada Nadzorcza Spółki JSW Innowacje S.A. ogłasza

wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji.

Rada Nadzorcza

JSW Innowacje S.A.

z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41

 

 

działając na podstawie § 18 ust. 1 pkt 9) w zw. z  § 14 ust. 6 – 13 Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych
JSW Innowacje S.A. VIII kadencji.

 

 

 

1.       Pisemne zgłoszenia kandydatów / kandydatek należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Spółki przy ul. Paderewskiego 41, 40 – 282 Katowice (sekretariat czynny w dni robocze w godz. od 7.30 do 15.30) lub przesłać pocztą na ww. adres.

 

2.       Zgłoszenia będą rozpatrywane jeśli wpłyną do Spółki w terminie wskazanym w ust. 1.

 

3.       Na kopercie zgłoszenia należy zamieścić imię i nazwisko kandydata / kandydatki
oraz adnotację „Zgłoszenie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
ds. Operacyjnych
JSW Innowacje S.A. VIII kadencji”.

                                               

4.       Wymagania stawiane wszystkim kandydatom / kandydatkom:

 

5.       Kandydatem / kandydatką może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a)      posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)      posiada co najmniej 5 - letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)      posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)      spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

e)      korzysta z pełni praw publicznych,

f)        posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

g)      nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

h)      nie była karana za przestępstwa umyślne oraz wobec której nie toczy się postępowanie karne / karnoskarbowe / dyscyplinarne,

i)        nie narusza zakazów prowadzenia działalności gospodarczej określonych w art. 4 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2399).

 

6.       Kandydatem / kandydatką nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)      pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego
na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)      wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)      jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)      pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e)      jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

7.     Pożądane wymagania stawiane kandydatom / kandydatkom na stanowisko Wiceprezesa  Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji:

a)      wykształcenie wyższe,

b)      co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku członka zarządu spółki kapitałowej, instytucji finansowej, kierowniczym wyższego szczebla w spółkach kapitałowych lub samodzielnym,

c)      znajomość branży górniczej,

d)      znajomość języka obcego,

e)      posiadanie cech osobowościowych takich jak: odporność na stres, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, innowacyjność itp.

 

8.       Zgłoszenie musi zawierać:

a)      list motywacyjny, życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata / kandydatki w pracy zawodowej,

b)      informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem / kandydatką zawierającą:
nr telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji,

c)      odpisy lub kserokopie dokumentów potwierdzających:

-    posiadane wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

-    posiadanie co najmniej 5 - letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

-    posiadanie co najmniej 3 - letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych
lub samodzielnych albo wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej
na własny rachunek,

d)      oświadczenie zawierające w swej treści sformułowanie: „świadomy / świadoma* odpowiedzialności karnej oświadczam, że…..”:

-      posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

-      nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie mnie oraz pełnienie przeze mnie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A., w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych,

-      korzystam z pełni praw publicznych,

-      posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,

-      nie byłem / nie byłam* karany / a* za przestępstwa umyślne oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne / karnoskarbowe / dyscyplinarne,

-      nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

-      nie naruszam zakazów prowadzenia działalności gospodarczej określonych
w art. 4 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące punkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2399),

-    pełnienie funkcji w zarządzie Spółki w przypadku wyboru i powołania będzie stanowiło jedyny obszar mojej działalności zawodowej,

-      nie pełnię funkcji społecznego współpracownika, nie jestem zatrudniony / zatrudniona*
w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

-      nie wchodzę w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

-      nie jestem zatrudniony / zatrudniona* przez partię polityczną na podstawie umowy
o pracę ani nie świadczę pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy
o podobnym charakterze,

-      nie pełnię funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej ani zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

-      moja aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki,

e)      oświadczenie o  treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych
dla realizacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji, a w przypadku powołania mnie
na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji, wyrażam zgodę na przedstawienie mojego wizerunku oraz życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom JSW Innowacje S.A. na stronie internetowej, podczas Walnego Zgromadzenia oraz w raporcie bieżącym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

f)        kserokopię zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, z datą wystawienia do 30 dni przed upływem terminu składania ofert,

g)      w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku, informację (na ustalonym
w ustawie wzorze) o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.).

 

Kserokopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone na zgodność przez kandydata / kandydatkę. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat / kandydatka jest zobowiązany/a
do posiadania przy sobie oryginałów  lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów i przedstawienia ich na żądanie Rady Nadzorczej, pod rygorem wykluczenia
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 

Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski
przez tłumacza przysięgłego.

 

9.       W toku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. może żądać
od kandydatów / kandydatek dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

10.   Zgłoszenia niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu
o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie podlegają rozpatrzeniu.

 

11.   Kandydaci / kandydatki mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o Spółce w każdym czasie na stronie internetowej JSW Innowacje S.A. https://www.jswinnowacje.pl/  i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) dostępnym na stronie internetowej https://bip.jswinnowacje.pl.

 

12.   Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami / kandydatkami spełniającymi wymogi określone
w ogłoszeniu odbędą się w Biurze JSW Innowacje S. A. w Katowicach (40 – 282 Katowice,
ul. Paderewskiego 41)
. Informacja o terminie  rozmowy kwalifikacyjnej podana zostanie poszczególnym osobom dopuszczonym do rozmów kwalifikacyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie.

 

Niezgłoszenie się kandydata / kandydatki na rozmowę kwalifikacyjna (bez względu
na przyczynę) oznacza jego / jej rezygnację z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

13.   Celem rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami / kandydatkami na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji będzie sprawdzenie i ocena ich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do zajmowania tego stanowiska.

 

14.   Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji będą m. in.:

-    wiedza o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka,

-   znajomość zagadnień związanych z branżą górniczą,

-    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

-    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, oceny projektów inwestycyjnych, rachunkowości finansów przedsiębiorstwa, audytu i  kontroli finansowej,

-    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z branży, w której działa Spółka.

 

15.       W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceniać będzie kompetencje kandydata
/ kandydatki w zakresie określonym w ust. 14.
Rada Nadzorcza przy wyborze najlepszego kandydata / kandydatki będzie kierować się oceną predyspozycji, związanych bezpośrednio
z pełnieniem obowiązków
Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji oraz zapozna się z oświadczeniami kandydatów / kandydatek w zakresie warunków zatrudnienia, w szczególności ze wskazaniem daty, od której kandydat / kandydatka jest gotowy/a podjąć obowiązki. Ocena odpowiedzi na pytania będzie dokonywana indywidualnie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej.

<s> </s>

16.       Kandydatom / kandydatkom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą JSW Innowacje S.A. w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

<s> </s>

17.       Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata / kandydatki. W takiej sytuacji Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. poinformuje kandydatów / kandydatki
o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

18.       O wyniku postępowania kandydaci / kandydatki zostaną powiadomieni / powiadomione drogą elektroniczną na adres email wskazany w zgłoszeniu. Rozstrzygniecie postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszone na stronie internetowej JSW Innowacje S.A.

 

19.       W przypadku wyboru i powołania na Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych, Zarządzający będzie podlegał ograniczeniom w prowadzeniu działalności gospodarczej, określonym
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

 

20.       Z Wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji będzie zawarta umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego.

 

21.       Kandydaci / kandydatki, którzy nie zostali powołani na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji zobowiązani są do odebrania złożonej dokumentacji w ramach prowadzonego konkursu w terminie do 30 dni od dnia wysłania informacji dotyczącej wyników postępowania na wskazany przez kandydata / kandydatkę adres e-mail o którym mowa w pkt 8 lit. b). Po upływie wskazanego terminu Spółka JSW Innowacje S.A. dokona protokolarnego zniszczenia przedmiotowej dokumentacji.

 

 

*niewłaściwe skreślić

 

Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej – RODO, uprzejmie informujemy, że z zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 RODO:

1)    Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest JSW Innowacje S.A. z siedzibą
w Katowicach (40-282), przy ul. Paderewskiego 41, JSW Innowacje S.A.
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000116114.

2)    Z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych w JSW Innowacje S.A., Panią Joanną Figiela może się Pani/Pan skontaktować: telefonując na numer 32 357 09 00 pisząc na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby JSW Innowacje S.A.

3)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych dla realizacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji, a w przypadku powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. VIII kadencji, w celu przedstawienia wizerunku
oraz życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom JSW Innowacje S.A. na stronie internetowej, podczas Walnego Zgromadzenia oraz w raporcie bieżącym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

4)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, za wyjątkiem instytucji uprawnionych do żądania tego typu danych na podstawie przepisów prawa.

5)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych.

6)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż stanowią obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i regulacje wewnętrzne.

7)    Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
<s></s>

8)    Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt
z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych pod adresem:
[email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby JSW Innowacje S.A.

W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody zostaną usunięte.<s></s>