Zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy JSW Innowacje S.A. i Jastrzębską Spółką Węglową S.A. a Alumast SA.

Zarząd JSW Innowacje S.A. informuje, iż 17 lutego zostało zawarte porozumienie o współpracy JSW S.A. i JSW Innowacje z Alumast SA

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do opracowania i wdrożenia do eksploatacji konstrukcji wykonanych z materiałów kompozytowych i polimerobetonowych zbrojonych włóknami szklanymi i cyrkonowymi. Konstrukcje będą dostosowane do potrzeb technicznych, specyfiki i środowiska prowadzonych działalności oraz rozwoju zakładów należących do GK JSW. Celem zaplanowanych działań jest zwiększenie żywotności stosowanych rozwiązań i materiałów oraz ograniczenia kosztów eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem, stałym oddziaływaniem środowiska korozyjnego lub uciążliwych warunków pracy ze względu na temperaturę, wilgotność i ścieralność.

Warunki współpracy Stron w poszczególnych obszarach, zawierających się w przedmiocie niniejszego porozumienia, zostaną  każdorazowo określone w sposób szczegółowy w odrębnych umowach.