Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Z dniem 23.10.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW Innowacje S.A. odwołało Pana Jacka Srokowskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu JSW Innowacje S.A.

W dniu 4 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza JSW Innowacje S.A. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Roberta Marca ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje S.A. oraz delegowała Pana Tomasza Szeszko Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu JSW Innowacje S.A. Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych JSW Innowacje VIII kadencji.