Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW Innowacje S.A.

Zarząd zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki JSW Innowacje S.A. na dzień 19.06.2017r. na godz. 12.00 w siedzibie spółki. W porządku obrad znajdują się sprawy: zatwierdzenie sprawozdań i podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki.