Konsultacje, doradztwo projektowe, wydawanie opinii, przeprowadzenie badań zniszczeniowych, analiza efektywności naziemnego składu materiałów wybuchowych klasy III w rejonie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” Nr sprawy: 3/PG/2020

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

Wykonawca przedstawił ofertę korzystną dla Zamawiającego.

Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż w dniu 23.03.2020r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego w związku z błędnym zapisem adresu e-mail, na który należy przesyłać oferty.

Powyższa zmiana znajduje się w rozdz. VII ust 1 Zapytania ofertowego

Było:

skł[email protected]

Jest:

[email protected]remove-this.jswinnowacje.pl

Proszę o zapoznanie się z dokumentem pn.: Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 23.03.2020r.docx

Zawiadomienie o zmianie Formularza ofertowego oraz Opisu przedmiotu zamówienia

Informujemy, iż w dniu 18.03.2020r. dokonano zmiany treści:

1. Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy w zakresie zmiany treści pkt. III ust. 11 dotyczącego terminu płatności faktur.

2. Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego - Opis przedmiotu zamówienia w zakresie zmiany treści pkt. 4 ust. 2 dotyczącego protokołu odbioru.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zmienionych dokumentów.

Powyższe zmiany pozostają bez wpływu na wyznaczony termin składania ofert.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 17.03.2020r. pn.:

Konsultacje, doradztwo projektowe, wydawanie opinii, przeprowadzenie badań zniszczeniowych, analiza efektywności naziemnego składu materiałów wybuchowych klasy III w rejonie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”

Nr sprawy: 3/2020/PG

Oferty, w formie skanu przygotowanych dokumentów należy przesłać na adres e-mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.03.2020 r. do godziny 12:00.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Procedurą udzielania zamówień przez JSW Innowacje S.A.” stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 62 VIII/2019 z dnia 31 maja 2019r. 

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego, który nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.