9/2022/WA Ogłoszenie o pisemnym przetargu w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawk-e Sp. z o.o.

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zamawiający informuje, że w dniu 30.08.2022 r. dokonał zamknięcia postępowania bez jego rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o zmianie treści Ogłoszenia o pisemnym przetargu w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawk-e Sp. z o.o.

29.07.2022 r.

JSW Innowacje S.A., informuje, że w dniu 29.07.2022 r. dokonano zmiany treści Ogłoszenia o pisemnym przetargu w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawk-e Sp. z o.o. poprzez uzupełnienie danych osób wyznaczonych do kontaktu z oferentami.

Zmienia się treść Ogłoszenia:

1. W pkt 11:

Było:

"11. Zainteresowane złożeniem oferty podmioty, po uprzednim podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli umowy zobowiązującej do zachowania poufności oraz wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, mogą uzyskać w dniach od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, informacje o Spółce Hawk-e Sp. z o. o. od Dyrektora Finansowego JSW Innowacje S.A. Pana Tomasza Duszy w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Spółki JSW Innowacje S.A. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Dane kontaktowe: Tomasz Dusza – [email protected], tel. +48 691 370 062. Ewentualne badanie due diligence Spółki Hawke Sp. z o.o. może być przeprowadzone najpóźniej do 16.08.2022 r."

Jest:

"11. Zainteresowane złożeniem oferty podmioty, po uprzednim podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli umowy zobowiązującej do zachowania poufności oraz wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, mogą uzyskać w dniach od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, informacje o Spółce Hawk-e Sp. z o. o. od Kierownika Pionu Spraw Korporacyjnych JSW Innowacje S.A. Pana Macieja Kowalczyka lub Dyrektora Finansowego JSW Innowacje S.A. Pana Tomasza Duszy, w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Spółki JSW Innowacje S.A. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Dane kontaktowe: Maciej Kowalczyk – [email protected], tel. 609 991 062, Tomasz Dusza –[email protected], tel. +48 691 370 062. Ewentualne badanie due diligence Spółki Hawke Sp. z o.o. może być przeprowadzone najpóźniej do 16.08.2022 r."

 

 

13.06.2022 r.

Zawiadomienie o zmianie treści Ogłoszenia o pisemnym przetargu w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawk-e Sp. z o.o.

JSW Innowacje S.A., informuje, że w dniu 13.06.2022 r. dokonano zmiany treści Ogłoszenia o pisemnym przetargu w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawk-e Sp. z o.o. poprzez zmianę terminu składania ofert przy jednoczesnej zmianie terminu wyznaczonego na wniesienie wadium oraz poprzez uzupełnienie danych osoby wyznaczonej do kontaktu z oferentami.

Zmienia się treść Ogłoszenia:

1. W pkt 11:

Było:

"Zainteresowane złożeniem oferty podmioty, po uprzednim podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli umowy zobowiązującej do zachowania poufności oraz wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, mogą uzyskać w dniach od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, informacje o Spółce Hawk-e Sp. z o. o., od Dyrektora Finansowego JSW Innowacje S.A. Pana Tomasza Duszy w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Spółki JSW Innowacje S.A. Ewentualne badanie due diligence Spółki Hawke Sp. z o.o. może być przeprowadzone najpóźniej do 45-dnia terminu składania ofert."

Jest:

"11. Zainteresowane złożeniem oferty podmioty, po uprzednim podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli umowy zobowiązującej do zachowania poufności oraz wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, mogą uzyskać w dniach od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, informacje o Spółce Hawk-e Sp. z o. o. od Dyrektora Finansowego JSW Innowacje S.A. Pana Tomasza Duszy w godzinach 8.00-16.00 w siedzibie Spółki JSW Innowacje S.A. oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków porozumiewania się na odległość. Dane kontaktowe: Tomasz Dusza – [email protected], tel. +48 691 370 062. Ewentualne badanie due diligence Spółki Hawke Sp. z o.o. może być przeprowadzone najpóźniej do 16.08.2022 r."

2. W pkt 13 ppkt 13.3.:

Było:

"Wadium powinno być wniesione do dnia 28 lipca 2022 r."

Jest:

"Wadium powinno być wniesione do dnia 29 sierpnia 2022 r."

3. W pkt 14 ppkt 14.1.:

Było:

"Ofertę zawierającą wypełniony Formularz ofertowy należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Organizatora przetargu w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2022 r. do godziny 10.00."

Jest:

"Ofertę zawierającą wypełniony Formularz ofertowy należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Organizatora przetargu w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2022 r. do godziny 10.00."

Proszę o zapoznanie się z załączonym poniżej dokumentem "Ogłoszenie po zmianie z dnia 13.06.2022 r."

 

 

 

31.05.2022 r.

JSW Innowacje S.A. ogłasza pisemny przetarg w sprawie sprzedaży 100% udziałów Spółki Hawke Sp. z o.o. pn.:

"Sprzedaż 100% udziałów Spółki Hawk-e Sp. z o.o. w formie przetargu pisemnego"

Ofertę zawierającą wypełniony Formularz ofertowy należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Organizatora przetargu w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2022 r. do godziny 10.00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego ogłoszenia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.