Zakup surowców w celu przeprowadzania badania procesu formowania paliwa kompozytowego na potrzeby realizacji projektu EKomPell Nr sprawy 1/2019/BK/EKomPell

Zamawiający informuje, iż postępowanie nie zostało rozstrzygnięte - brak ofert.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

Zakup surowców w celu przeprowadzania badania procesu formowania paliwa kompozytowego na potrzeby realizacji projektu pn.: "Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego"

Nr sprawy: 1/2019/BK/EKomPell

Termin składania ofert: 03.07.2019r. godz. 11:00

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 25.06.2019r. na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192176

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.