II. Zakup modułowego systemu izolacyjnych płyt warstwowych do budowy lądowiska na potrzeby realizacji projektu AutoInvent prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. Nr sprawy: 30/2019/BK/AutoInvent

Zamawiający informuje, iż postępowanie nie zostało rozstrzygnięte - brak ofert.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o ponownym wszczęciu postępowania pn.:

Zakup modułowego systemu izolacyjnych płyt warstwowych do budowy lądowiska  na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 30/2019/BK/AutoInvent

Termin składania ofert: 10.09.2019r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

02.09.2019r. na stronie:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach