Zakup modułu awaryjnego zasilania na potrzeby realizacji projektu AutoInvent prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. Nr sprawy: 21/2019/BK/AutoInvent

Zamawiający informuje, iż postępowanie nie zostało rozstrzygnięte - brak ofert.

Pytania i odpowiedzi do przedmiotowego zamówienia

Zamawiający informuje, iż w dniu 27.06.2019r. załączył treść pytań i odpowiedzi. Proszę o zapoznanie się z załącznikiem "Pytania_i_odpowiedzi_z_dnia_27.06.2019" poniżej.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o ponownym wszczęciu postępowania pn.:

Zakup modułu awaryjnego zasilania na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 21/2019/BK/AutoInvent

Termin składania ofert: 02.07.2019r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane w dniu 24.06.2019r. na stronie:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.