Zakup minikomputerów jednopłytkowych na potrzeby realizacji projektu AutoInvent Nr sprawy 1/2019/BK/AutoInvent

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż w dniu 25.02.2019r., w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:
BTC KORPORACJA
Paweł Zbysiński
ul. Lwowska 5, 05-120 Legionowo,
za cenę ofertową 870,25 zł netto, 1070,41 zł brutto.
Wykonawca przedstawił korzystne warunki cenowe oraz uzyskał 100 pkt w kryterium oceny ofert. 

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

Zakup minikomputerów jednopłytkowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 1/2019/BK/AutoInvent

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 14.02.2019r. na stronie:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w załączonych dokumentach.