Zakup modułu GNSS RTK do precyzyjnego określania współrzędnych nawigacyjnych UAV na potrzeby realizacji projektu AutoInwent. Nr sprawy: 7/2019/BK/AutoInvent

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiający informuje, iż w dniu 16.05.2019r. dokonał wybory oferty Wykonawcy:

SATLAB GEOSOLUTIONS Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 89

05-270 Marki

Za cenę ofertową 11.000,00 zł netto, 13.530,00 zł brutto

Oferta przedstawia korzystne warunki cenowe dla Zamawiającego oraz uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert.

Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany zapisów  w rozdz. XI ust. 1. Zapytania ofertowego z dnia 21.03.2019r.

Powyższa zmiana jest doprecyzowaniem wcześniejszych zapisów i nie powoduje konieczności przesunięcia terminu składania ofert przez Zamawiającego.

Zamawiający załączył zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 28.03.2019r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 21.03.2019r.

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

Zakup modułu GNSS RTK do precyzyjnego określania współrzędnych nawigacyjnych UAV na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 7/2019/BK/AutoInvent

Termin składania ofert: 29.03.2019r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21.03.2019r. na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1174796

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.