Zakup serwera do archiwizacji danych na potrzeby realizacji projektu AutoInvent prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. Nr sprawy: 19/2019/BK/AutoInvent

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, iż w dniu 24.06.2019r. dokonał wybory oferty Wykonawcy:

Oferta nr 003

E-TECH S.C. M. Duda P. Kapusta

ul. Tuwima 95A, 90-031 Łódź

za cenę ofertową 26 919,02 zł netto, 33 110,40 zł brutto.

Oferta uzyskała 100 pkt w jedynym kryterium oceny ofert – cena.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

Zakup serwera do archiwizacji danych na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 19/2019/BK/AutoInvent

Termin składania ofert: 17.06.2019r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane w dniu 07.06.2019r. na stronie:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1189132

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.