Zakup serwera do obliczeń fotogrametrycznych, na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. Nr sprawy: 3/2019/BK/AutoInvent

Zawiadomienie o zmianie treści zapytania ofertowego oraz terminu składania ofert.

Zamawiający informuje, iż w dniu 03.04.2019r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego (w tym załącznika nr 1,2 i 4) w zapisach dotyczących gwarancji i przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokonał również zmiany terminu składania ofert na dzień 11.04.2019r. na godz. 10:00

Proszę o zapoznanie się z treścią zmienionych dokumentów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 01.04.2019r.

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

Zakup serwera do obliczeń fotogrametrycznych na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 3/2019/BK/AutoInvent

Termin składania ofert: 10.04.2019r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 01.04.2019r. na stronie:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.