Zakup surowców w celu przeprowadzania badania procesu formowania paliwa kompozytowego na potrzeby realizacji projektu EKomPell Nr sprawy 1/2019/BK/EKomPell

Informacja o wynikach postępowania dla Zadania 8

Zamawiający informuje, iż w dniu 12.03.2019r. unieważnił postępowanie dla Zadania 8, gdyż oferta Wykonawcy przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Informacja o wynikach postępowania dla Zadania 1,2,3,4,5,6,7

Zamawiający informuje, iż w dniu 11.03.2019r. z uwagi na brak ofert, postępowanie dla Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 6 i Zadania 7 zostało unieważnione.

Zamawiający informuje, iż w dniu 11.03.2019r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. Dla Zadania 4 

ECO TECHNOLOGY SYSTEM Sp. z o.o.

ul. E.Imieli 14

41-605 Świętochłowice

za cenę ofertową brutto 7.626,00 zł

Wykonawca przedstawił korzystne warunki cenowe oraz uzyskał 100 pkt w kryterium oceny ofert. 

2. Dla Zadania 5

P.P.H.U. "MAŁEK" Małek Andrzej

ul. Grabowa 73

43-100 tychy

za cenę ofertową brutto 4.428,00 zł 

Wykonawca przedstawił korzystne warunki cenowe oraz uzyskał 100 pkt w kryterium oceny ofert. 

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

Zakup surowców w celu przeprowadzania badania procesu formowania paliwa kompozytowego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego”

Nr sprawy: 1/2019/BK/EKomPell

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 20.02.2019 r. na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167009#

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w załączonych dokumentach.