Projekt, budowa i eksploatacja naziemnego składu materiałów wybuchowych klasy III w rejonie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk” Nr sprawy:1/2020/PG

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

Konsorcjum firm:

Lider: ARH+ Mining CBR Spółka z o.o.

Konsorcjant: ARH+ Spółka z o.o.

ul. Francuska 13/7

40-027 Katowice

Wykonawca przedstawił ofertę korzystną dla Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

Projekt, budowa i eksploatacja naziemnego składu materiałów wybuchowych klasy III w rejonie szybu VI w JSW S.A. KWK „Budryk”

Nr sprawy: 1/2020/PG

Termin składania ofert: 27.01.2020r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Procedurą udzielania zamówień przez JSW Innowacje S.A.” stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 62 VIII/2019 z dnia 31 maja 2019r. 

Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego, który nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.