Realizacja w trybie „zaprojektuj i wykonaj" robót modernizacyjnych w budynku położonym w Warszawie przy al. Krakowskiej 2A

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania

Zamawiający informuje o zamknięciu postępowania bez dokonywania wyboru Wykonawcy.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert oraz zmianie treści Opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego – „Opis przedmiotu zamówienia”. Zmiany zostały zaznaczone na czerwono.

W związku ze zmianą treści „Opisu przedmiotu zamówienia”, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert z dnia 30.11.2020r. na dzień 01.12.2020r. Z uwagi na powyższe, Zamawiający dokonał zmiany treści „Zapytania ofertowego” w rozdz. VII.

Proszę o zapoznanie się z poniżej załączoną dokumentacją po zmianach z dnia 26.11.2020r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 23.11.2020r. pn.:

Realizacja w trybie "zaprojektuj i wykonaj" robót modernizacyjnych w budynku położonym w Warszawie przy al. Krakowskiej 2A

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego:

JSW Innowacje S.A.

Al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa, Sekretariat

z dopiskiem:

"OFERTA"

Nr sprawy: 005/2020/ZT

Realizacja w trybie "zaprojektuj i wykonaj" robót modernizacyjnych w budynku położonym w Warszawie przy al. Krakowskiej 2A

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2020 r. do godziny 11:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.