Usługa utrzymania czystości w budynku położonym w Warszawie przy al. Krakowskiej 2a

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, iż w dniu 28.10.2020r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w załączniku "Zawiadomienie o wyborze oferty" poniżej.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 05.10.2020r. pn.:

Usługa utrzymania czystości w budynku położonym w Warszawie przy al. Krakowskiej 2a

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego:

JSW Innowacje S.A.

Al. Krakowska 2A, 02-284 Warszawa

sekretariat

z dopiskiem:

„OFERTA”

Nr sprawy: 003/2020/ZT

Usługa utrzymania czystości w budynku położonym w Warszawie przy al. Krakowskiej 2a

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2020 r. do godziny 11:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.