2/2021/AD Świadczenie usług ochrony dla JSW Innowacje S.A. w podziale na dwa Zadania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zgodnie z pkt. 2, 2.3., rozdz. I Zapytania ofertowego po zmianie z dnia 18.02.2021r., Zamawiający - JSW Innowacje S.A. informuje, iż w dniu 25.02.2021r.  postępowanie zostało unieważnione.

Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego oraz Załącznika nr 3b

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje, iż w dniu 18.02.2021r.  dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego z dnia 15.02.2021r. oraz Załącznika nr 3b - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i szczegółowe warunki wykonania zamówienia  dla Zadania 2 z dnia 15.02.2021r.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Zamawiającego, informującym o wprowadzonych zmianach tj.:

- Informacja o zmianie ZP i zał. nr 3b.docx

oraz ze zmienionymi dokumentami:

1. Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 18.02.2021r..docx

2. Zał 3b_ Szczegółowy OPZ po zmianie z dnia 18.02.2021r.docx

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 15.02.2021r. pn.:

„Świadczenie usług dla JSW Innowacje S.A., w zakresie:

Zadanie 1 - Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa recepcji w nieruchomości JSW Innowacje S.A w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41.

Zadanie 2 - Świadczenie usługi ochrony mienia w nieruchomości, tj. Zakładzie Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych VARMO w Suszcu przy ul. Piaskowej 35"

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 117 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2021r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.