3/2021/AD Świadczenie usług ochrony dla JSW Innowacje S.A. w podziale na dwa Zadania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

DLA ZADANIA 1

Oferta 002 Wykonawcy:

Nasz Dozór Sp. z o.o.

al. T. Kościuszki 80/82 lok. 301

90-145 Łódź

za cenę ofertową:

282 948,00 zł netto/ 12 miesięcy

23 579,00 zł netto/mies.

DLA ZADANIA 2

Oferta 002 Wykonawcy:

Nasz Dozór Sp. z o.o.

al. T. Kościuszki 80/82 lok. 301

90-145 Łódź

za cenę ofertową:

67 200,00 netto/ 12 miesięcy

5 600,00 zł netto/mies.

16,00 zł netto/rg

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 04.03.2021r. pn.:

„Świadczenie usług dla JSW Innowacje S.A., w zakresie:

Zadanie 1 - Świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa recepcji w nieruchomości JSW Innowacje S.A w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41.

Zadanie 2 - Świadczenie usługi ochrony mienia w nieruchomości, tj. Zakładzie Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych VARMO w Suszcu przy ul. Piaskowej 35"

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 117 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.