5/2021/WA Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w wynajmowanym przez JSW Innowacje S.A. budynku przy al. Krakowskiej 2a w Warszawie

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta Wykonawcy: 

„Nasz Dozór” Sp. z o. o.,

ul. Zachodnia 16c/5,

91-058 Łódź

za cenę ofertową:  342.248,80 zł netto

Oferta przedstawia najkorzystniejsze warunki cenowe dla Zamawiającego oraz uzyskała 100 pkt w kryterium oceny ofert – cena.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez JSW Innowacje S.A.

Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego w zakresie wyznaczonej godziny na składanie ofert.

Zamawiający informuje, iż w dniu 10.11.2021r. dokonał zmiany wyznaczonej godziny na składanie ofert w dniu 16.11.2021r. na godzinę 13:00.

Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego w rozdz. VII ust. 1.

Proszę o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego załączonego w dokumentach poniżej.

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 04.11.2021r. pn.:

„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w wynajmowanym przez JSW Innowacje S.A. budynku przy al. Krakowskiej 2a w Warszawie"

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2021r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.