1/2021/BK/AutoInvent - Zakup modułu awaryjnego podtrzymania zasilania UPS na potrzeby realizacji projektu AutoInvent prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.

Zamawiający informuje, iż postępowanie nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na brak ofert spełniających kryteria Zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 10.02.2021r. pn.:

Zakup modułu awaryjnego podtrzymania zasilania UPS na potrzeby realizacji projektu pn.:

„System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 1/2021/BK/AutoInvent

Termin składania ofert:

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać 

1. w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl

lub

2. za pomocą opcji składania ofert dostępnej na portalu Baza Konkurencyjności 2021 zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty Instrukcjami korzystania z bazy konkurencyjności dostępnymi m.in. 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2021r. do godziny 10:00.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane w dniu 18.02.2021r. na stronie:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.