6/2021/BK/AutoInvent - Zakup 8 sztuk akumulatorów litowo-polimerowych na potrzeby realizacji projektu AutoInvent prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający - JSW Innowacje S.A. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 02.07.2021r. dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

Paweł Gułaś

VENE POINT

ul. Mełgiewska 9E, 20-209 Lublin,

za cenę ofertową 13.007,44 zł netto

Oferta przedstawia korzystne warunki cenowe dla Zamawiającego oraz uzyskała 100 pkt w kryterium oceny - – cena. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania ofertowego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 22.06.2021r. pn.:

Zakup 8 sztuk akumulatorów litowo-polimerowych na potrzeby realizacji projektu:

„System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 6/2021/BK/AutoInvent

Termin składania ofert:

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać 

1. w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

lub

2. za pomocą opcji składania ofert dostępnej na portalu Baza Konkurencyjności 2021 zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty Instrukcjami korzystania z bazy konkurencyjności dostępnymi m.in. 

archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021r. do godziny 11:00.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane w dniu 22.06.2021r. na stronie:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.