1/2021/A/SenseVR Zakup rękawic wirtualnej rzeczywistości w ilości 5 par na potrzeby realizacji projektu SenseVR prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.

Zamawiający informuje, iż postępowanie nie zostało rozstrzygnięte - brak ofert.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 26.02.2021r. pn.:

Zakup rękawic wirtualnej rzeczywistości w ilości 5 par na potrzeby realizacji projektu pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR”

Nr sprawy: 1/2021/A/SenseVR

Termin składania ofert:

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]remove-this.jswinnowacje.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2021r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.