2/2021/BK/SenseVR Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Grafik 3D na potrzeby realizacji projektu SenseVR prowadzonego przez JSW Innowacje S.A.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, iż w dniu 09.11.2021r. dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

Oferta 001

Maciej Kalisiak

ul. Warchałowskiego 6/64

02-776 Warszawa

Maksymalna wartość miesięcznego wynagrodzenia netto: 4960,00 zł netto

Oferta Wykonawcy jest kompletna i prawidłowa i Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta uzyskała 100 pkt w jedynym kryterium oceny – cena

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 29.10.2021r. pn.:

Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Grafik 3D na potrzeby realizacji projektu pn.:

„Poprawa bezpieczeństwa pracy oraz komunikacji małych zespołów roboczych z wykorzystaniem sieciowego środowiska VR”

Nr sprawy: 2/2021/BK/SenseVR

Termin składania ofert:

Ofertę na załączonym Formularzu ofertowym wraz z dokumentami prosimy przesłać 

1. w formie skanu dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

lub

2. za pomocą opcji składania ofert dostępnej na portalu Baza Konkurencyjności 2021 zgodnie z obowiązującymi na dzień składania oferty Instrukcjami korzystania z bazy konkurencyjności dostępnymi m.in. 

archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2021r. do godziny 10:00.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało również opublikowane w dniu 29.10.2021r. na stronie:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.