10/2022/NW Świadczenie usługi ochrony mienia w Zakładzie Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych VARMO w Suszcu przy ul. Piaskowej 35.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż w dniu 22.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:

Konsorcjum Firm: 

Lider: TIME SECURITY Sp. z o.o., 

Partner: SKY ONE Sp. z o.o.,

Plac Wolności 2 

41-400 Mysłowice

Cena ofertowa: 18,88 zł netto/roboczogodzinę

Oferta otrzymała 100 punktów w jedynym kryterium oceny ofert – „cena”

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A., informuje o wszczęciu postępowania w dniu 10.06.2022r. pn.:

 „Świadczenie usługi ochrony mienia w Zakładzie Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych VARMO w Suszcu przy ul. Piaskowej 35.”

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2022 r. do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.