1/2022/NF Świadczenie kompleksowej obsługi księgowej Spółki JSW Innowacje S.A.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.05.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.

SWGK Księgowość Sp. z o.o.,

ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań

za cenę ofertową: 9.600,00 zł netto. 

Oferta otrzymała:

70 punktów w kryterium oceny ofert – „Cena”,

20 punktów w kryterium oceny ofert „Doświadczenie”,

0 punktów w kryterium oceny ofert „Kwota ryczałtowego wynagrodzenia”.

 

Łącznie oferta uzyskała 90 punktów.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A., informuje o wszczęciu postępowania w dniu 14.04.2022r. pn.:

"Świadczenie kompleksowej obsługi księgowej Spółki JSW Innowacje S.A."

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r., do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.