1/2022/OH Dostawa i montaż kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania, kotwienia i chłodzenia silników elektrycznych kombajnu JOY Bolter Miner 12CM30

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający informuje, iż w dniu 21.06.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:

TECH-TRADING Sp. z o.o. 

ul. Aldera 44 

41-506 Chorzów

Cena ofertowa: 239.400,00 zł netto / 294.462,00 zł brutto

Oferta otrzymała 80 punktów w kryterium oceny ofert – „cena” oraz 20 punktów w kryterium oceny ofert „gwarancja i rękojmia”.  Łącznie oferta uzyskała 100 punktów.

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert oraz zmianie treści opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający - JSW Innowacje, informuje w dniu 02.06.2022 r. o zmianie treści:

Załącznika nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pkt 6 Tabeli - Wymiary zespołu pompowego

Było:

"Wysokość zespołu pompowego: nie większa niż 900 mm*"

Jest:

Wysokość zespołu pompowego: nie większa niż 1235 mm*

Ze względu na zmianę treści opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert i dokonał zmiany treści:

Zapytania ofertowego w rozdz. VII ust. 1:

Było:

"1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2022 r. do godziny 11:00."

Jest:

"1.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.06.2022 r. do godziny 11:00."

 

Proszę o zapoznanie się z załączonymi poniżej dokumentami po zmianie z dnia 02.06.2022 r.

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A., informuje o wszczęciu postępowania w dniu 23.05.2022r. pn.:

"Dostawa i montaż kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania, kotwienia i chłodzenia silników elektrycznych kombajnu JOY Bolter Miner 12CM30"

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2022 r. do godziny 11:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.