12/2022/NW Wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, kurtyn powietrza oraz nawilżacza powietrza w budynku JSW Innowacje S.A. przy ul. Paderewskiego 41 w Katowicach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż w dniu 03.08.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu:

HAVA SERWIS Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 2

05-500 Piaseczno

Cena ofertowa: 26.810,00 zł netto, 32.976,30 zł brutto

Oferta otrzymała 100 punktów w jedynym kryterium oceny ofert – „cena”

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A., informuje o wszczęciu postępowania w dniu 20.07.2022r. pn.:

 „Wykonywanie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, kurtyn powietrza oraz nawilżacza powietrza w budynku JSW Innowacje S.A. przy ul. Paderewskiego 41 w Katowicach”

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.07.2022 do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.