2/2022/WA Wykonanie operatu szacunkowego – wycena Spółki Hawk-e Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, której właścicielem jest JSW Innowacje S.A.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – JSW Innowacje S.A. informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.,                                                             

ul. Kościuszki 31,                                                              

41-500 Chorzów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 15.02.2022r. pn.:

Wykonanie operatu szacunkowego – wycena Spółki Hawk-e Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, której właścicielem jest JSW Innowacje S.A. 

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) sporządza się pod rygorem odrzucenia oferty w formie elektronicznej, Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2022 r. do godziny 10:00. 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.