3/2022/WA Wykonanie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW Innowacje S.A. w postaci Zespołu Projektowego IV.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – JSW Innowacje S.A. informuje, iż w postępowaniu pn.:

„Wykonanie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW Innowacje S.A. w postaci Zespołu Projektowego IV”,

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Business Management CONSULTING Sp. z o.o., 

ul. Londyńska 3/2,

41-103 Siemianowice Śląskie

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 03.03.2022r. pn.:

Wykonanie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW Innowacje S.A. w postaci Zespołu Projektowego IV.

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) sporządza się pod rygorem odrzucenia oferty w formie elektronicznej, Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2022 r. do godziny 10:00. 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.