4/2022/WA Wykonanie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW Innowacje S.A. w postaci Zespołu Projektowego V.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 03.03.2022r. pn.:

Wykonanie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa JSW Innowacje S.A. w postaci Zespołu Projektowego V.

Ofertę (wypełniony Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego) sporządza się pod rygorem odrzucenia oferty w formie elektronicznej, Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: [email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2022 r. do godziny 10:00. 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.