6/2022/WA Świadczenie usług dla JSW Innowacje S.A., w zakresie ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w nieruchomości JSW Innowacje S.A w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41

Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Konsorcjum Firm:

Lider: TIME SECURITY Sp. z o.o.,

Partner: SKY ONE Sp. z o.o., 

41-400 Mysłowice

Plac Wolności 2

Cena ofertowa: 25.019,76 zł netto/ms., 300.237,12 zł netto/rok

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zachęcamy do składania ofert w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego.

Zawiadomienie o zmianie treści Zapytania ofertowego

Zamawiający - JSW Innowacje S.A. informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego w dniu 18.03.2022r.

Zamawiający dokonał zmiany w rozdz. VI ust. 2 pkt 2.4 Zapytania ofertowego.

Było:

2. Ofertę stanowią:

2.4. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie Wykonawcy – pracownik kwalifikowany” – załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Jest:

2. Ofertę stanowią:

2.4. Wypełnione i podpisane „Oświadczenie Wykonawcy – pracownicy z co najmniej 6 miesięcznym stażem” – załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.

Zamawiający załączył w dokumentach poniżej zmienioną treść Zapytania ofertowego pn. "Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 18.03.2022"

 

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający - JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania w dniu 16.03.2022r. pn.:

Świadczenie usług dla JSW Innowacje S.A., w zakresie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w nieruchomości JSW Innowacje S.A w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 106 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2022 do godziny 10:00.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w poniżej załączonych dokumentach.