Adaptacja linii technologicznej Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych w Suszcu

Zamawiający informuje, iż w dniu 09.11.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączniku pn.: "Zawiadomienie o wyborze oferty"

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

 

Adaptacja linii technologicznej Zakładu Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych w Suszcu

Zadanie 1. Wykonanie projektu stacji dozującej lepiszcze w formie sypkiej wraz z jej dostawą materiałów, AKPiA i montażem.

Zadanie 2. Wykonanie projektu stacji dozującej trzeci składnik mieszanki kompozytowej i dodatków modyfikujących wraz z dostawą materiałów, AKPiA i montażem.

Zadanie 3. Zaprojektowanie wraz z dostawą materiałó, AKPiA i montażem zmiany wyzbrojenia dwóch pracujących sekwencyjnie mieszalników.

Nr sprawy: 2/2018/BK/EKomPell

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 17.10.2018r. na stronie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143898 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2018 r.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w załączonych dokumentach.