Pełnienie funkcji Kierownika B+R w ramach projektu ”Opracowanie i demonstracja technologii pozyskiwania wodoru wysokiej czystości z gazu koksowniczego”

Zamawiający informuję, iż niniejsze postępowanie zostało zakończone bez wyboru Wykonawcy, gdyż w  postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

Zamawiający informuje, iż w dniu 29.11.2018 z przyczyn organizacyjnych u Zamawiającego dokonał zmiany treści Ogłoszenia oraz Zapytania ofertowego w zakresie zmiany godziny składania ofert. W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia w zakładce "Miejsce i sposób składania ofert" oraz w Zapytaniu ofertowym w rozdz. IX ust. 1
Zamiast:
"1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zleceniodawcy w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2018 r. do godziny 10:00."
JEST:
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zleceniodawcy w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.11.2018 r. do godziny 15:00.

Zamawiający informuje, iż w dniu 27.11.2018 dokonał zmiany treści Ogłoszenia oraz Zapytania ofertowego w zakresie warunków udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmian w Ogłoszeniu w zakładce "Wiedza i doświadczenie", załączniku "Zapytanie ofertowe" oraz załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego tj.. "Oświadczeniu o spełnianiu warunków"

Zamawiający - JSW Innowacje SA informuje o wszczęciu postępowania pn:

Pełnienie funkcji Kierownika B+R w ramach projektu "Opracowanie i demonstracja technologii pozyskiwania wodoru wysokiej czystości z gazu koksowniczego"

Nr sprawy: 6/2018/BK

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 21.11.2018 w bazie konkurencyjności pod numerem 12242

Szczegółowe informacje zawarte są w załączonych dokumentach