Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie: Badania procesu oczyszczania gazu koksowniczego

Zamawiający informuje, iż w dniu dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego w rozdz. II pkt. 7

Proszę o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego po zmianie z dnia 22.11.2018r. 

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

 „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie: Badania procesu oczyszczania gazu koksowniczego do wymagań technicznych instalacji separacji wodoru metodą Pressure Swing Adsorption (PSA)w ramach opracowywanej technologii separacji  wodoru z gazu koksowniczego”

Nr sprawy: 3/2018/BK

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26.10.2018r. na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10898

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w załączonych dokumentach.