Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie: Badania procesu sprężania, magazynowania i dystrybucji wodoru separowanego z gazu koksowniczego

Zamawiający informuje, iż dniu 29.11.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:
Politechnika Wrocławska,
ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
za cenę ofertową: 1.425.000,00 zł netto, 1.752.750,00 zł brutto
Wykonawca uzyskał 100 pkt w jedynym kryterium cena.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający informuje, iż w dniu dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego w rozdz. II pkt. 7

Proszę o zapoznanie się z treścią Zapytania ofertowego po zmianie z dnia 22.11.2018r. 

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

 Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie: Badania procesu sprężania, magazynowania i dystrybucji wodoru separowanego z gazu koksowniczego

Nr sprawy: 4/2018/BK

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 26.10.2018r. na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10905

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w załączonych dokumentach.