Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie możliwości wprowadzenia zmechanizowanego kompleksu chodnikowego do realizacji wyrobisk chodnikowych w kopalniach głębinowych węgla kamiennego

Zamawiający informuje, iż dniu 30.11.2018r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty: Instytut Techniki Górniczej KOMAG, ul. Pszczyńska 37, 44-101 Gliwice. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. za cenę ofertową: 848.000,00 zł netto, 1.043.040,00 zł brutto. Wykonawca uzyskał 100 pkt w jedynym kryterium cena.

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

 Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie możliwości wprowadzenia zmechanizowanego kompleksu chodnikowego do realizacji wyrobisk chodnikowych w kopalniach głębinowych węgla kamiennego

Nr sprawy: 5/2018/BK

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 22.11.2018r. na stronie:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12320

 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w załączonych dokumentach.