Zakup geodezyjnego urządzenia pomiarowego z możliwością skanowania 3D

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:

„Leica Geosystems” Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6b

01-756 Warszawa

za cenę ofertową 139.913,73 zł netto, 172.093,89 zł brutto

Wykonawca przedstawił korzystne warunki cenowe oraz uzyskał 100 pkt w kryterium oceny ofert. 

Zmiana treści zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert i opisu wymagań minimum z dnia 03.01.2019

Zamawiający informuje, iż w dniu 03.01.2019r. dokonał zmiany treści załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego tj. opis wymagań minimum. W związku z powyższym Zamawiający załączył nowy dokument załącznika nr 3 do zapytania ofertowego tj.: Zal_3_opis_wymagan_minimum_3.01.2019.
Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert w tym:
1. treści Ogłoszenia w rubryce:
a) "Termin składania ofert"
Było: "07.01.2019 r."
Jest: "14.01.2019r."
b) "Miejsce i sposób składania ofert"
Było:
"1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019 r. do godziny 10:00."
Jest:
"1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2019 r. do godziny 10:00."
2. Zapytania ofertowego w rozdz. VIII ust. 1
Było:
"1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019 r. do godziny 10:00."
Jest:
"1.Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Paderewskiego 41, pokój nr 103 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2019 r. do godziny 10:00."
Zamawiający załączył nowy dokument Zapytania ofertowego po zmianie z dnia 03.01.2019r.

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.12.2018r. dokonał zmiany treści Zapytania ofertowego w rozdz. I ust 1 oraz rozdz. VI ust. 5 dotyczącej wskazanego adresu e-mail.

Proszę o zapoznanie się z załączonym nowym dokumentem „Zapytanie ofertowe po zmianie z dnia 19.12.2018r.”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zamawiający – JSW Innowacje S.A informuje o wszczęciu postępowania pn.:

Zakup geodezyjnego urządzenia pomiarowego z możliwością skanowania 3D na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym”

Nr sprawy: 1/2018/BK/Autoinvent

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 1156257 zostało opublikowane w dniu 18.12.2018r. na stronie:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego zamówienia zawarte są w załączonych dokumentach.